رونمایی از پوستر یازدهمین کنفرانس توزیع و پخش

دبیرخانه توزیع و پخش پس از تایید طرح پوستر یازدهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور از پوستر این دوره رونمایی کرد.


poster-11-

space