نصب پوستر های اطلاع رسانی

نصب پوسترهای اطلاع رسانی دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور در تمام دانشگاه های معتبر تهران آغاز شده است

space