اتمام بررسی ها

بررسی های مربوط به ارزیابی عملکرد توزیع و پخش محصولات در 5 بهمن 1395 به پایان رسیده و از 6 بهمن ماه 1395 ورود اطلاعات آغاز گردیده .

space