جلسات شورای سیاستگذاری

جلسات شورای سیاستگذاری در رابطه با برنامه ها و اهداف دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور تشکیل شد.

space