ارزیابی عملکرد توزیع و پخش محصولات

ارزیابی عملکرد توزیع و پخش محصولات از اول آبان 1395 در 86 شهــر با جمعیت بیشتر از صد هزار نفر (طبق سالنامه آماری 1395) آغاز شده است . 


قابل ذکر است که این فرایند ارزیابی عملکرد است و نه نظرسنجی 

space

شهــر های ارزیابی شده به شرح زیر می باشند :


cities