ارسال نامه توضیحات و اعلام اسامی

 

نامه توضیحات و فرمهای اعلام اسامی افراد برای حضور در مراسم ، برای تمامی سازمانهای ثبت نام کننده ارسال شده است و خواهشمند است که در اسرع وقت  نسبت به تکمیل فرمها و ارسال به دبیرخانه اقدام نمایند.